Privacyverklaring Panorama Mesdag

 

1. Wie zijn wij

B.V. Panorama Mesdag is aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens van zowel het museum als de webshop.

Bezoekadres:
Zeestraat 65
2518 AA Den Haag
Telefoon: (070) 310 6665

 

2. Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

Panorama Mesdag gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. We houden ons daarbij
aan geldende (privacy)wetgeving en aan gedragscodes die daar branchebreed nadere invulling aan geven.

 Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Panorama Mesdag van u verwerkt als u klant bent, als u onze website bezoekt of wanneer u contact opneemt. Deze verklaring is ook van toepassing in situaties waarin u bijvoorbeeld een product in de webshop heeft aangekocht.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wanneer u een product of dienst van Panorama Mesdag afneemt, kunnen wij vragen om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan ons via bijvoorbeeld de website, e-mail of telefoon.

 NAW en financiële gegevens

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:
• Als u onze website bezoekt, verzamelen we gegevens over uw bezoek via cookies en onze cookie-instellingen.
• Als u onze nieuwsbrief ontvangt, vragen wij u uw e-mailgegevens zodat wij de informatie aan
u kunnen sturen.
• Als u klant wordt door aanschaf van een product op de webshop, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres) nodig en gebruiken wij uw bankrekeningnummer of overige betaalgegevens zoals credit card, om de door u verschuldigde bedragen te ontvangen.
Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.

Gegevens over uw contacten met ons

Wij kunnen gegevens verwerken over het contact dat u met ons had om te kunnen zien:
·         Waarover het contact ging (product, dienst).
·         Wanneer het contact was en met wie.
·         De wijze waarop er contact was (via telefoon, post, website, e-mail, nieuwsbrief, medewerker).

 

4. Hoe komen wij aan uw gegevens

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u. We leggen in ons verwerkingenregister vast van welke bronnen we gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij ons bekend zijn.

Uw bezoek aan onze website

We leggen gegevens vast over uw bezoek aan onze website. Hiermee kunnen we bij een volgend bezoek aan onze site beter inspelen op uw persoonlijke ervaring. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij doen dit onder andere door het plaatsen van cookies (zie cookieverklaring). Wij verwerken daarbij ook uw IP-adres.

 

5. Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:
a) U heeft toestemming gegeven. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via e-mail. In onze nieuwsbrieven vermelden we onderaan onze contactgegevens.
b) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
c) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Hierbij maken we een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw belang. Deze belangenafweging leggen we vast en hierover informeren we u zoveel mogelijk.

 

6. Hoe beveiligen we uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen*
om een passend beschermingsniveau te waarborgen. We besteden veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden
wij continu in de gaten. Daarnaast worden onze processen zo ingeregeld dat alleen die medewerkers die
toegang moeten hebben tot bepaalde systemen, daarvoor toegang krijgen.

* Technische en organisatorische maatregelen
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies
of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken.

 

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf op basis van wet- en regelgeving bepaald hoelang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid opgesteld. Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen kunt contact met ons opnemen.

 

8. Met wie delen we uw gegevens

We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Panorama Mesdag. Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

A. Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

B. E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

C. Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

D. Derden partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Uw gegevens worden alleen verwerkt binnen de EER.

 

9. Wat zijn uw rechten

a. Gegevens inzien of verbeteren (inzage en rectificatie)
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen. Wij stellen controlevragen om u te identificeren. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u
hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:
• de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
• u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken;
• u gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;
• uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
• er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;
• het persoonsgegevens betreft van uw kind, die zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan uw kind.
Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen
en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet gebaseerd is op één van de bovenstaande gronden, of (i) om
het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting
na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

c. Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens voor een bepaalde tijd niet door ons worden verwerkt.

d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

e. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

f. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze producten en diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

 

10. E-mail en social media

a. E-mail
Voordat wij via e-mail met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al
eerder gegeven heeft. U kunt altijd een gegeven toestemming intrekken.

b. Social Media
U kunt er voor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals Facebook en Twitter. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij de gegevens die u via deze kanalen aan ons verstrekt in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social-mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw contactgegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop social-mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte persoonsgegevens. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen te raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.

 

11. Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen profielen van onze klanten op basis van de gegevens die we verzamelen met als doel om deze gegevens te analyseren en op die manier inzicht te krijgen in (toekomstige) handelingen en voorkeuren. Verder baseren wij onze besluitvorming niet op geautomatiseerde processen.

 

12. Aanpassing van de privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

 

13. Vragen of klachten?

Hebt u vragen of klachten over privacy? Dan kunt u contact opnemen met Panorama Mesdag.
Stuur een mail naar: mschat@panorama-mesdag.nl of een brief naar:

Panorama Mesdag
T.a.v. de directie
Zeestraat 65
2518 AA Den Haag 

Ook kunt u eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

tel. 0900-2001201)

 

Privacyverklaring voor het laatst aangepast op 01 augustus 2020

 

© 2020 - 2024 Webshop Museum Panorama Mesdag | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel